OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU AUTOBUSÓW MILLA SPÓŁDZIELNI W LESZNIE

1. Milla Spółdzielnia w Lesznie wynajmuje pojazdy do celów wycieczkowych (krajowych i zagranicznych) i innych tylko na podstawie złożonego na piśmie i przyjętego zamówienia.

2. Zamawiający zobowiązany jest do:
a. określenia trasy przejazdu i podania harmonogramu wyjazdu (przy wynajmach wielodniowych),
b. wskazania imiennie osoby upoważnionej do wydawania kierowcy dyspozycji zgodnie z zamówieniem i warunkami
wynajmu.

3. Należność za najem pojazdu jest liczona: wg stawki kilometrowej, licząc rzeczywistą liczbę przebytych kilometrów; wg stawki godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę najmu, jednak nie mniej niż za 1 godzinę; zgodnie z wcześniej uzgodnioną stawką ryczałtową.

4. Jeżeli przeciętna liczba przejechanych kilometrów na 1 godzinę jest mniejsza niż 30 km, to należność za wynajem jest iloczynem czasu wynajmu i stawki godzinowej.

5. W przypadku klientów korzystających z wynajmu autokaru po raz pierwszy oraz klientów indywidualnych, pobierana jest zaliczka w wysokości 100 % przewidywanej wartości zamówienia.

6. W przypadku przekroczenia czasu dysponowania pojazdem ustalonego w zamówieniu, Milla Spółdzielnia w Lesznie zastosuje dodatkowe opłaty.

7. W przypadku rezygnacji z wynajmu autobusu w czasie krótszym niż 48 godz. przed planowanym wyjazdem, wynajmujący obciążony zostanie kosztami w wysokości 10 % przewidzianej wartości zlecenia. Jeśli wynajmujący wpłacił zaliczkę i odwołał autobus przed upływem 48 godz., Milla Spółdzielnia w Lesznie zwraca uiszczoną opłatę po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł.

8. Czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 13 godzin w ciągu doby, w tym czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 10 godzin. Czas kierowania pojazdem bez przerwy nie może przekraczać 4,5 godziny. Po przepracowanym dniu kierowcy należy się minimum 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

9. Zamawiający ma obowiązek zapewnienia noclegu i wyżywienia dla kierowcy przy wynajmie wielodniowym
na swój koszt.

10. Zamawiający pokrywa koszty parkingów.

11. Osoby korzystające z najętego pojazdu zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych określonych w prawie przewozowym.

12. W przypadku zniszczenia autobusu wynajmujący zostanie obciążony kosztami naprawy.

13. Kierowcy nie wolno stawiać żądań, które byłyby sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

14. Milla Spółdzielnia w Lesznie zastrzega sobie możliwość zmiany stawki w przypadku wzrostu ceny oleju napędowego powyżej 15% w stosunku do ceny obowiązującej na dzień składania zamówienia, jednakże tylko w przypadku złożenia zamówienia powyżej 6 miesięcy przed wykonaniem usługi. Aktualne ceny paliw dostępne są na stronie internetowej http://www.lotos.pl/handlowy.

15. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe między Milla Spółdzielnią w Lesznie a najemcą rozpatruje Sąd właściwy dla miejsca siedziby Milla Spółdzielni w Lesznie.